01.04.2022

ინფრასტრუქტურული და IT მხარდაჭერა

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ შემდეგი ტიპის ინფრასტრუქტურულ და IT სერვისებს:

 • ქსელური მოწყობილობების კონფიგურაციის აუდიტი
 • საწყისი პროგრამული კოდის ანალიზი
 • ბიზნესანალიზის დოკუმენტის შექმნა
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პლატფორმით მომსახურება
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურება
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურით მომსახურება
 • პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
 • ინტერნეტის მიწოდებასთან დაკავშირებული მომსახურება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება და ადგილზე მომხმარებლის მხარდაჭერა
 • გამოთვლითი ვირტუალური რესურსების მიწოდება (Vcpu, RAM, HDD)
 • სერვერული აპარატურის სასერვეროში განთავსების მომსახურება
 • მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემით (ინფრასტრუქტურა) სარგებლობა
 • ინტერნეტის დომენური სახელების რეგისტრაცია სამთავრობო Gov.ge-ის ზონაში